วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

        กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับ ศส.ปชต.ทุ่งใหญ่ และหน่วยงานราชการอื่นๆ จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุง หมู่ 2  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นเขตที่ และชี้แจงข้อราชการให้ประชาชนได้รับทราบ โดยในงานนี้ กศน.ตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลทุ่งใหญ่ ได้นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ไปให้บริการ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดนิสัยรักการอ่านมากขึ้นวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

          ศน.ตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจำตำบลทุ่งใหญ่ (ศส.ปชต.) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ณ กศน.ตำบลทุ่งใหญ่  เพื่อต้องการให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ของความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และมาสามารถนำไปขยายผลสู่คนในครอบครัว และชุมชนของตนเองได้  โดยมี นางสาวปานอุรา  อาจสุข  ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน เป็นประธานในพิธี
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ครู กศน.ตำบลทุ่งใหญ่  เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผ่านรายการ ETV  ณ กศน.อำเภอทุ่งฝน  โดยมีคณะครู กศน.ตำบล ทุกท่าน และครู ปวช.ทุกท่าน เข้าร่วม
อบรมการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ผ่านรายการ ETV วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ศน.ตำบลทุ่งใหญ่ ร่วมกับ ลุ่มงาน ปวช.กศน.อำเภอทุ่งฝน  ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2558  ณ หนองโป่งวัว  บ.คำตานา  ม.6  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งฝน  จ.อุดรธานี  เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ  โดยมีท่าน ผอ.ปานอุรา  อาจสุข  ผอ.กศน.อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และมาให้บรรยายความรู้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงาน